Lundi

 • 9h30
  /
  10h15

  Pilates

 • 12h30
  /
  13h15

  Pilates

Mardi

 • 10h30
  /
  11h15

  Pilates

 • 12h30
  /
  13h15

  Pilates

 • 17h30
  /
  18h15

  Pilates

 • 18h30
  /
  19h15

  Pilates

Jeudi

 • 9h30
  /
  10h15

  Pilates

 • 12h30
  /
  13h15

  Pilates

 • 17h30
  /
  18h15

  Pilates

 • 18h30
  /
  19h15

  Pilates

Vendredi

 • 10h30
  /
  11h15

  Pilates

 • 12h30
  /
  13h15

  Pilates

 • 17h30
  /
  18h15

  Pilates

Samedi

 • 09h30
  /
  10h15

  Pilates